Oppimisen tavoitteena vastuu ympäristöstä ja muista ihmisistä

Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ja tarjoaa asukkailleen erilaisia mahdollisuuksia opetella kestävän elämäntavan taitoja. Kestävän elämäntavan omaksuminen vaatii kasvamista ympäristöherkkyyteen ja -vastuullisuuteen. Keskeistä on ymmärtää, että olemme osa luontoa ja täysin riippuvaisia luonnon tarjoamista palveluista eli ekosysteemipalveluista. Ympäristövastuullisuuteen kasvamisessa kokemukset, elämykset ja oma toiminta ovat tiedon ohella tärkeitä.

Espoossa kasvetaan yhdessä kestävään maailmaan

Espoon maine kestävän kehityksen ja YK:n johtajuusohjelman kaupunkina Agenda 2030 tavoitteiden toteuttamiseksi asettavat meille kaikille erityisen tehtävän kestävän kehityksen saralla. Kestävän kehityksen eteen työskentely on arvokasta sisäistää jo nuoresta pitäen. Sen tähden kestävän kehityksen kasvatuksella (kansainvälisesti ESD -Education for Sustainable Development) on suuri merkitys YK.n tavoitteiden ja espoolaisten hyvinvoinnin saavuttamisessa.

Ohjelman tavoitteena on nostaa kestävän kehityksen kasvatus kaikkien Espoon kaupungin työntekijöiden tehtäväksi ja innostaa kaikkia toimimaan ja toisaalta myös olemaan asian lähettiläinä. Ohjelma tekee esimerkkien kautta näkyväksi sitä hyvää työtä, jota Espoossa jo tehdään ja liittää esimerkit viitteellisesti myös YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin, jotta ne tulisivat tutuiksi. Ohjelman tavoitteet antavat suuntaa Espoon kestävän kehityksen kasvatukselle.

Kekeka-esitteen kansikuva, jossa lapset kasvimaalla

Kestävän kehityksen kasvatus Espoossa 2018-2021 (Suomi)
Kestävän kehityksen kasvatus Espoossa 2018-2021 (Englanti)
Kestävän kehityksen kasvatus Espoossa 2018-2021 (Ruotsi)

Oppia lapsille ja nuorille

Espoon päivähoidossa ja kouluissa kestävä kehitys on sekä kasvatuksen päämäärä että kaikkea toimintaa ohjaava periaate. Kestävän elämäntavan valintoja harjoitellaan lasten ja nuorten kanssa ikätaso huomioiden. Villa Elfvikin luontotalo, Haltian luontokoulu ja Ympäristökoulu Polku tukevat kouluja ja päiväkoteja kestävän kehityksen kasvatuksessa.

Kestävän kehityksen ohjelmat, kuten Vihreä lippu, auttavat ison kokonaisuuden pilkkomisessa sopiviin annoksiin koulun ja päiväkodin arjessa ja varmistavat, että lapset ovat mukana toteutuksessa. Lapset ja nuoret ovat päässeet osallistumaan myös Meidän roskis- ja Papuposset - projekteissa.

Lasten ja nuorten mukana kestävän elämäntavan opit kantautuvat myös koteihin. Ympäristöherkkyyteen kasvamista voit tukea viemällä lapsia luontoon. Villa Elfvikin opastetuilla perheretkillä ja Haltian luontolauantaissa myös luontotietous kasvaa.

Espoon Nuorisopalveluissa on tehty Kestävän kehityksen kasvatuksen malli, johon on koottu mm. käytännön toimintavinkkejä nuoriso-ohjaajien käyttöön.

Katso videoilta, mitä Lapset puhuvat kestävästä kehityksestä.

Oppia aikuisille

Espoon työväenopisto sai Kestävän kehityksen sertifikaatin vuonna 2004. Espoon työväenopistosta saat oppia esimerkiksi kasvisruokien valmistukseen tai kompostoinnin saloihin. Aiheeseen liittyviä kursseja kannattaa hakea Ilmonet -järjestelmästä hakusanoilla kestävä kehitys, ympäristö tai luonto.

Villa Elfvikin luontotalon maalämpöopastuksissa pääset tutustumaan ilmastoystävälliseen lämmitysmuotoon. Tarjolla on myös näyttelyitä, retkiä ja kursseja. Syksyn 2016 aikana avataan Kestävän elämätavan polku, jonka kiertämällä selviää miten luontotalossa toimitaan. Saat myös vinkkejä omaan arkeesi.

Jos kaipaat opastusta kestävän elämäntavan taidoista isommalle ryhmälle, esimerkiksi taloyhtiölle, yhdistyksen hallitukselle tai työporukalle, voit ottaa yhteyttä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen koulutuspalveluihin.

Kaupungin työyksiköihin on koulutettu jo yli 500 ekotukihenkilöä, joiden tehtävänä on kannustaa ja opastaa muita työyhteisön jäseniä ympäristövastuulliseen toimintaan. Ekotukitoiminnan avulla ympäristöasiat tulevat osaksi työpaikan arkea, ja kaupungin tuottamat palvelut kehittyvät ympäristövastuullisemmiksi. Käytännössä ekotukitoiminta näkyy muun muassa energiansäästönä, jätteiden vähenemisenä ja ympäristöä säästävinä hankintoina ja liikkumisvalintoina. Samalla saavutetaan myös taloudellisia säästöjä.

Yhteistyöllä vaikuttavuutta kestävän elämäntavan edistämiseen

Kestävän kehityksen kasvatuksessa on Espoossa ymmärretty yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeys. Kaupungin eri yksiköiden yhteinen ohjausryhmä Neuvokkaat ja työryhmä Toimekkaat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan, miten kestävää kehitystä saadaan edistettyä kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Alueellista yhteistyötä tehdään esimerkiksi Uudenmaan ympäristökasvatuksen- ja tietoisuuden edistämisryhmässä Välkkeessä. Espoo oli 25.1.2011 - 20.4.2017 kansainvälisen YK:n yliopiston RCE-verkoston (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development) jäsen. RCE Espoon tarkoitus oli lisätä kaikenikäisten kuntalaisten tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja elämäntavasta.

Lue lisää yhteistyöstä

Kestävän kehityksen kasvatus Espoossa
Rattailla - toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017
Uudenmaan ympäristövastuullisuuden osaamispankki
RCE Espoo