Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Välttämättömästä ja toistuvasta toisen henkilön avun tarpeesta on kyse

 • kun avun tarve on määrällisesti runsasta
 • kun se on jatkuvaluonteista tai määrällisesti vähäisempää, mutta toistuvaa.

Jos henkilön avun ja avustamisen tarpeet perustuvat pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, häntä voidaan tukea muulla sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimella.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella

 • päivittäisissä toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä


Henkilökohtaisen avun hakeminen

Henkilökohtaista apua tai lisätunteja haetaan kirjallisella hakemuksella. Osana palvelutarpeen arviointia pyydämme sinua arvioimaan tarvitsemaasi avun määrää. Kirjaa viikon ajalta ylös kaikki ne tapahtumat, joissa olet tarvinnut, käyttänyt tai saanut toisen ihmisen apua. Käytä kirjaamiseen liitteenä olevaa viikkokalenteria. Palauta täytetty viikkokalenteri hakemuksesi liitteenä.

Merkitse ylös
-    Milloin tarvitsit apua eli kellon aika
-    Millaista apua tarvitsit ja mihin
-    Missä tarvitsit apua eli paikka
-    Kuka sinua avusti
-    Miten pitkään avustaminen kesti eli paljonko aikaa kului

Esimerkkikirjaus
-    Klo 20 tarvitsin apua suihkussa, puolisoni auttoi vaatteiden riisumisessa, peseytymisessä, kuivaamisessa ja pukeutumisessa, aikaa kului 30 minuuttia.
-    Klo 14.30 tarvitsin 10 minuuttia apua raha-automaatilla. En saanut rahaa nostettua, koska ystäväni ei päässyt paikalle auttamaan.

Seurantajakson aikana apua voi olla antanut sinulle esimerkiksi puoliso, sisar, lapsi, ystävä, naapuri, taksikuski tai avustaja.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen

Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua järjestetään kunkin vaikeavammaisen henkilön välttämättä tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen järjestetään henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Espoossa on käytössä henkilökohtaisen avun järjestämisessä kolme toteutustapaa

 • työnantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii avustajan työnantajana
 • sähköinen palveluseteli , jossa vammainen henkilö itse valitsee ja tilaa tarvitsemansa avun toteuttajan kaupungin hyväksymistä palvelusetelituottajista
 • ostopalvelu, jossa kaupunki valitsee palveluntuottajan ja tilaa henkilökohtaisen avun vammaiselle henkilölle.

Järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin palveluihin ja tukitoimiin.

Työnantajamalli: henkilökohtaisen avustajan palkanmaksu

Työsopimuslain mukaan tuntipalkkaisille työntekijöille tulee maksaa palkka vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.

Jos työntekijäsi ovat tuntipalkkaisia, joille Espoon kaupunki maksaa palkan, sinun tulee toimittaa tuntilomake vammaispalveluihin kaksi kertaa kuussa:

 • Työtunnit ajalta 1. – 15. päivä → palauta tuntilomake vammaispalveluihin 18. päivään mennessä.         Palkanmaksupäivä on seuraavan kuun 15. päivä.
 • Työtunnit ajalta 16. – kuun viimeinen päivä → palauta tuntilomake vammaispalveluihin 3. päivään mennessä. Palkanmaksupäivä on palautuskuun viimeinen päivä.

Jos työntekijäsi ovat kuukausipalkkaisia, joilla on säännöllinen viikkotyöaika ja joille Espoon kaupunki maksaa palkan, sinun tulee toimittaa kuukauden tuntilomake vammaispalveluihin seuraavan kuun 3. päivään mennessä. Kuukausipalkkalaisen palkanmaksupäivä on kuun viimeinen päivä. Lisät maksetaan tuntilistojen perusteella kuukauden viimeinen päivä.

Lisätietoja

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus

Henkilökohtaisen avun neuvonta ja ohjaus